Dobro je znati!

Dobro je znati!

Fabrièke baterije i baterije raðene po uzoru na original...
Na tržištu, osim nekih proizvoðaèa kao što su Sony, Panasonik, Toshiba, kompanije ne proizvode svoje baterije. Oni ih po zahtevu naruèuju iz fabrika. Razlika izmeðu originalnih i baterija koje su raðene po uzoru na original je što su proizvedene naknadno, imaju drugaèije nalepnice, pakovanja i na taj naèin dobijaju drugi identitet. Kao što fabrike baterija ne proizvode notebookove, PDA-ove ili fotoaparate, tako ni proizvoðaèi ovih proizvoda ne prave baterije. Originalne baterije su one koje možete da nabavite kod distributera ili servisera, u fabrièkom pakovanju i sa fabrièkom garancijom!!!!
 

1. Šta je baterija?

Baterija može biti bilo koji ureðaj, koji štedi energiju za kasniju upotrebu. Akumulator je vrsta baterije, koja vrši pretvaranje hemijske energije u elektriènu preko galvanizirane æelije koja se sastoji od dve elektrode (katode i anode) koje su potopljene u elektrolit. Baterija može da se sastoji od jedne ili više æelija.
 
Baterija nije ureðaj koji proizvodi energiju nego je štedi. Kako se hemijski sastojak promeni, u bateriji se elektrièna energija puni ili prazni. Kod punjivih baterija ovaj proces se može više puta ponoviti. Pri svakom punjenju i pražnjenju jedan deo energije nestane u vidu temperature i hemijske reakcije, to znaèi da ni jedna baterija nije 100%-nog kapaciteta. Ako na primer koristimo 1000 W, za potpuno punjenje æe nam trebati 1200 W ili više. Efikasnije je sporije punjenje i pražnjenje npr. jedna baterija nakon 6 sati punjenja može da postigne 180 ampera, posle 20 sati 220 ampera, a nakon 48 sati 260 ampera.- Ugavnom je snaga jedne cink-karbonske baterije 85-95%, a alkalne i Ni-Cd odprilike 65%.
 

2. Kako da prepoznam moju bateriju?

Prvo što Vam treba je proizvoðaè i model opreme za koju tražite bateriju, npr: Toshiba Satellite Pro 400 ili Compaq Presario 1283.
Uglavnom postoji etiketa na bateriji sa informacijama, koji æe pomoæi prodavcu da pronaðe željenu bateriju. Meðu te informacije spada i napajanje baterije (pažnja: ne poklapa se sa napajanjem struje), kapacitet i hemijski sastojak, npr: Li-ion, Ni-MH ili Ni-Cd. Ove informacije su bitne da bi se poklapale sa našim baterijama. Na mnogim etiketima naæiæete i brojeve, koji pomažu da se lakše identifikuje proizvod. Preporuèujemo vam da sve ove informacije zapišete ili da su vam pri ruci kad nas zovete, na taj naèin æemo vas lakše i brže uslužiti.
 

3. Koja je razlika izmeðu Ni-Cd, Ni-MH i Li-Ion baterija?

Li-ion (litij-ion)-najrasprostranjenija baterija. Velika prednost joj je što se danas najlakša može naæi, a obezbeðuje više energije od ostalih, pored toga ne zahteva apsolutno nikakvo održavanje jer ne pati ni od memorijskog efekta ni od kristalizacije. Nažalost trošak izrade joj je najveæi i zbog toga joj je i cena mnogo višlja od ostalih tipova. NiMH (nikal-metal-hidrid)-ovaj tip se najèešæe koristi kod laptopova (mada Li-ion uskoro može da joj postane konkurencija). Njihova proizvodnja je jeftinija, što se odražava i na cenu pri kupovini. Mana im je što pate od memorijskog efekta, zato treba pravilno da rukujemo s njima. NiCd (nikl-kadmijum)-ovo je najstariji tip i najrasprostranjenija baterija, a koristi se za stare tipove laptopa. Prednost ovog tipa je što ima veæi kapacitet, tako da se rado koristi za ureðaje koji zahtevaju veæu energiju. Jako je važno pravilno korišæenje ovog tipa, pošto nikl zahteva ciklus potpunog pražnjenja/punjenja kako bi se suzbio negativan efekat "memorije" u bateriji.
 

4. Koliko æe mi trajati baterija?

Teško je odrediti aktivan rad jedne baterije kod laptopa, pošto puno zavisi od zahteva napajanja, hard diska, ekrana i ostalih dodatnih komponenata koji pojaèavaju rad baterija. Uglavnom æe ureðaj 30-50% duže raditi sa novom baterijom koja ima veæi kapacitet, nego sa starom na poèetku svog radnog veka.
 

5. Kako da izvuèem maksimum iz baterije?

Predlažemo vam da novu baterju nekoliko puta formatirate (potpuno izpraznite/napunite) kako bi postigla svoj potpuni kapacitet. Da bi smanjili memorijski efeket kod Ni-MH i Ni-Cd baterija, trebate da ih minimum jednom meseèno formatirate. Upotrebljavajte baterije najmanje jednom meseèno, iako ste ih držali na suvom i hladnom mestu. Oèistite metalni prikljuèak (kod notebooka je zlatne ili srebrne boje) alkoholom ili nekim drugim sredstvom za èisæenje elektronike. Tako æete poboljšati protok struje iz baterije do notebooka. Podesite BIOS i operativni sistem na vašem raèunaru, jer i to može da poboljša rad baterija. Za ispravno podešavanje proverite uputstva za upotrebu.
 

6. Koliki je vek trajanja jedne baterije?

Vek trajanja jedne baterije kod notebooka je odprilike 3-5 godina. Kada poènete èešæe da ga punite, znajte da vam je baterija pri kraju.
 

7. Kako da spojite baterije?

Pažnja! Pri povezivanju akumulatora (baterija) kod svake baterije napon i amper mora da je isti! Možemo ih redno povezivati. Pozitivan deo prve baterije treba da se poveže sa negativnim delom druge baterije, zatim pozitivan deo druge sa negativnim delom treæe itd. Napon povezanih baterija æe iznostiti zbir pojedinih baterija. Spajamo ih: pozitiv na negativ, pa pozitiv, pa negativ itd Možemo ih vezati i paralelno. Pozitivna strana prve baterije se povezuje sa pozitivnom stranom druge, pozitivna strana druge baterije se pozevuje sa pozitivnom stranom treæe; negativna strana prve se spaja sa negativnom stranom druge baterije, pa negativna strana druge baterije sa negativnom stranom treæe itd. Spajamo ih: pozitiv na pozitiv, negativ na negativ. Na ovaj naèin poveæavamo kapacitet baterije, dok napon ostaje isti. Npr. ako 5 komada baterija od 6V i 10 AH povežemo u jedan red, dobijamo bateriju od 30 V i 10 AH, ako iste te baterije povežemo paralelno dobijamo bateriju od 6 V i 50 AH-a. Uglavnom su baterije za ureðaje vezane na ovaj naèin. Šest æelija od po 2 V-te su spojene i iznose bateriju od 12 V. Dosta Ni-Cd baterija se na slièan naèin vezuje.
 

8. Karakteristike baterija

V(olt): napon nove baterije uvek treba da se poklapa sa naponom originalne baterije
mAh: oznaka za mili- amper (1 mAh=0,001 Ah). Visok nivo ampera znaèi duži vremenski rok bez neslaganja.
 

9. Kako da punim baterije?

Naši Ni-Mh punjaèi su automatski. Stavite punjaè u utikaè (u sluèaju MH-C204F na naizmeniènu struju), zatim smestite dve ili èetiti baterije u punjaè. Kad vam sija crvena lampica, znaèi da vam je punjenje u toku. Kad se punjenje završi upaliæe vam se zelena lampica, a punjaè æe automatski preæi na fluidno punjenje. Fluidno punjenje održava punjaè koji je pun i spreman za upotrebu. Za više informacija o radu raznih vrsta punjaèa pogledajte uputstvo za upotrebu punjaèa.
 

10. Šta je "memorijski efekat"?

Memorijski efekat imamo uglavnom kod Ni-Cd, reðe kod Ni-MH baterija. To znaèi da pri punjenju baterije koju smo više puta ispraznili samo do pola, baterija "zaboravlja" da može da se isprazni cela. Da vam ilustrujemo: ako redovno punite baterije a zatim potrošite samo 50% snage pre ponovnog punjenja, vremenom baterija neæe "konstatovati" onih 50% kapaciteta, tako da æe raditi sa pola snage. Za izbegacvanje "memorijskog efekta" treba baterije jednom u dve do tri nedelje u potpunosti da ispraznite/ napunite. Da bi se u potpunosti ispraznio, trebate iskljuèiti punjaè iz utikaèa i pustiti ureðaj da radi preko baterije, dok se ne isprazni u potpunosti. Tako æete mu produžiti vek trajanja.
 

11. Šta je potpun ciklus punjenja?

Potpun broj ciklusa pokazuje koliko se jedna baterija može puniti i prazniti. Svaki put kad napunimo/ispraznimo batriju dolazi do potpunog punjenja, ciklusa. Broj ciklusa je veoma bitan kod pojedinih baterija kao što su baterije za laptopove ili kod baterija za osvetljavanje pri hitnim sluèajevima. Jedna Ni-Cd baterija može se 500-1000 puta potpuno napuniti ili više puta puniti/prazniti.
 

12. Stvarno pomaže ako držim bateriju u frižideru?

Da, ali samo ako se drži na suvom mestu. Što je viša temperatura to je veæi broj jona koji se slobodno kreæu, drugim reèima baterija se sama prazni. Ako prvobitne baterije (D-k,C-k,AA-k,AAA-k, 9 V itd) èuvamo u hladnom okruženju možemo da mu poveæamo rok trajanja i tako možemo da popravimo vreme skladištenja, iako je ne koristimo. Bitno je da baterije koliko god možemo držimo na suvom, hermetièki zatvorenom mestu, npr. u vratima od frižidera. Neadekvatno skladištenja može da izazove unutrašnju koroziju, npr. ako je u frižideru duže vreme izložena vlazi. Kada izvadimo bateriju iz frižidera ostavimo je da se ugreje do sobne temperature.
 

13. Da li mogu novu Ni-MH bateriju da stavim na stari Ni-Cd punjaè?

Ne. Sa novim Ni-MH punjaèem možete da punite stare Ni-Cd baterije, ali ne i obrnuto. Iako su hemijski sastojci veoma slièna kod Ni-MH i Ni-Cd baterija, kad su obe potpuno napunjene, napon poèinje da im opada. To nazivamo delta naponom (?V). Napon kod Ni-MH baterije mnogo suptilnije opada i teže se iskazuje. Ni-MH punjaèi uglavnom imaju senzor za pregrejavanje, koji se ukljuèi da bi se spreèilo prepunjavanje i imaju osetljive naponske senzore. Punjaè Ni-Cd baterija za utvrðivanje kraja punjenja upotrebljava samo naponski senzor. Ako punimo Ni-MH bateriju u Ni-Cd punjaèu, punjaè najverovatnije neæe detektovati suptilno opadanje napona i nastaviæe sa daljim punjenjem, što može da dovede do pregrejavanja. Prepunjavanje i pregrejavanje može da prouzrokuje unutrašnja ošteæenja na Ni-MH bateriji, i tako smanji rok trajanja.
 

14. Ne radi mi baterija na laptopu i/ili na kameri! Šta nije u redu?

Nove baterije su prazne, pre upotrebe TREBA da ih napunite. Uglavnom se Ni-Cd baterije pune preko noæi (12 sati), a Ni-MH 24 èasa. Molimo vas, da proèitate u uputstvu za kompjuter deo o punjenju baterije. Ponovo punjive baterije na poèetku treba da proðu proces punjenja, iliti 2-4 puta ih treba potpuno napuniti, zatim izprazniti da bi postigli svoj potpun kapacitet. (Pažnja: sasvim je normalno da se baterije zagreju.) Detaljnije informacije o dodatnim proizvodima možete pogledati na webshop i webshop2 stranici.

WebShop System